Salgs- og abonnementsbetingelser

Almindelige abonnementsbetingelser pr. 1/5 2012 for trackingenhed med 24 timers overvågning på forsikringsgodkendt kontrolcentral.

1.0 Gældende abonnementsvilkår
1.1 Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

2.0 Ejendomsret
2.1 Trackingenheden består af de dele, der er leveret af DK Tracking ved abonnementets indgåelse.
2.2. Trackingenheden tilhører abonnenten, når betaling er modtaget.
2.3 Såfremt enheden er leaset tilhører den DK Tracking.

3.0 Installation
3.1 Installation af trackingenheden er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget.
3.2 Trackingenheden kan tilsluttes en forsikringsgodkendt døgnbemandet kontrolcentral via et GSM simkort, der aktiveres i forbindelse med installation.
3.3 I forbindelse med installationen af trackingenheden fremsendes oplysninger om abonnentens navn, adresse, telefon, e-mail og andre relevante oplysninger til DK Tracking.
DK Tracking kan endvidere kræve oplysning om CPR/CVR nummer til brug for kontrol af kundens adresseoplysninger samt hvilket objekt (bil, trailer, MC m.v.) trackingenheden er installeret i.

4.0 Overvågning
4.1 Abonnementsvederlaget indeholder 24 timers overvågning på forsikringsgodkendt kontrolcentral.
4.2 Overvågning er aktiv når betaling er kommet DK Tracking i hænde.
4.3 Når et objekt meldes stjålet på kontrolcentralen - tlf. 36 70 70 48 og tast 4 - eller der via GSM-telefonnettet indløber alarmsignal til kontrolcentralen, følges den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.
4.4 De første 8 dage efter installationen betragtes som prøvetid. Derefter vil reaktion blive iværksat i henhold til den aftalte forholdsordre.
4.5 Til brug for kontrolcentralens forholdsordre skal abonnenten opgive telefonnumre til kontaktpersoner både i og uden for arbejdstid og gerne et mobiltelefonnummer.
4.6 Ved etablering af den aftalte forholdsordre, registreres abonnentens brugernavn og afmeldingskode, der skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til kontrolcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmering.
4.7 Kontrolcentralen orienterer abonnenten ved modtagelse af alarmsignal. I tilfælde af tyveri - i tilfælde af at kontrolcentralen vurderer - at der kan være tyveri eller der ikke opnås kontakt til abonnenten, kan der iværksættes eftersøgning ved radiopejlemandskab for genfinding af objekt.
4.8 DK Tracking er uden ansvar for skader som følge af misbrug af brugernavn / afmeldingskode.

5.0 Eftersøgning
5.1 Ved modtagelse af alarmsignal til kontrolcentral følges forholdsordren som er udarbejdet i samråd med abonnenten.
5.2 Vederlag for eftersøgning betales af abonnenten til DK Tracking ved særskilt faktura. Dette vil normalt være dækket af abonnentens forsikring.
5.3 Gentagne fejlalarmer, der skyldes forkert betjening eller andre forhold hos kunden, der er udenfor DK Tracking's kontrol, kan efter skriftlig henvendelse blive pålagt et gebyr, der faktureres abonnenten.

6.0 Vedligeholdelse
6.1 Vedligeholdelse af trackingenheden som følge af almindelig brug - herunder fejlretning og udskiftning af batteri og slidte eller defekte dele, betales af abonnenten til installatør/værksted iflg. særskilt faktura. Reparationer på trackingenheden må alene udføres af godkendt DK Tracking-montør.
6.2 Ved evt. fabrikationsfejl afleveres trackingenheden til forhandler for fejlretning eller evt. ombytning.
6.3 Omkostninger til ændring eller modifikation af trackingenheden, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlig myndighed eller teleselskaber, kan af DK Tracking faktureres til abonnenten.

7.0 Betaling
Overvågningsabonnementsvederlaget betales årligt forud fra den dag trackingenheden aktiveres i forbindelse med installation, med mindre andet er skriftligt aftalt.
7.2 Roamingafgift er indeholdt i teleabonnementet - dog ikke udenfor EU.
7.3 Såfremt der er aftalt et tidspunkt for montering af enhed med kunden og kunden eller kundens bil/båd/MC el. lign. ikke forefindes på stedet vil kunden blive faktureret det beløb der er aftalt for montering.
7.4 Private kunder betaler enhed / abonnement / montering på stedet via Dankort eller kontant.
7.5 Erhvervskunder betaler via kontooverførsel til DK Tracking og anses for at være rettidig, såfremt den er modtaget senest 8 dage efter fakturadato.
7.6 DK Tracking er berettiget til at opkræve gebyr og renter ved forsinket betaling.

8.0 Prisregulering
8.1 Regulering af abonnementsvederlag/teleabonnement sker én gang årligt pr. 1/1 - efter pristalsregulering.

9.0 DK Tracking's ansvar
9.1 DK Trackings ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregler (culpa-reglen), med de begrænsninger, der følger af nærværende abonnementsbetingelser.
9.2 DK Tracking hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab - herunder driftstab eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.
9.3 DK Tracking påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskabernes leverede dele, signaloverførslen eller telefontrafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på DK Tracking's materiel hurtigst muligt.
9.4 DK Tracking påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig o.lign. I tilfælde af strejke eller lockout hos DK Tracking forpligter DK Tracking sig til omgående at give abonnenten meddelelse herom.
9.5 DK Tracking kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres til ydelser i forbindelse med denne abonnementsaftale eller med direkte konstaterbare produktfejl.
9.6 DK Tracking er ikke ansvarlig for eller garantgivende for, at et stjålet objekt kan spores og genfindes. DK Tracking fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af, at abonnenten selv henter en stjålet genstand.
9.7 Skader som abonnenten ønsker at gøre DK Tracking ansvarlig for, skal meddeles til DK Tracking indenfor rimelig tid, dog senest 8 dage efter skadedatoen.
9.8 Kunden har selv ansvar for at enheden fungerer og skal med jævne mellemrum teste enheden. Hvis enheden ikke virker skal det straks meddeles til DK Tracking.

10.0 Flytning
10.1 DK Tracking anviser serviceværksteder/installatører, der mod betaling påtager sig at flytte trackingenheden til andet objekt. Dette skal ligesom adresse- og telefonnummerændringer omgående meddeles til DK Tracking. Der er et administrationsgebyr for dette på kr. 250,00.

11.0 Overdragelse
11.1 Abonnementet kan overdrages til anden abonnent efter forudgående aftale med DK Tracking. I forbindelse hermed vil DK Tracking opkræve et administrationsgebyr på kr. 350,00.

12.0 Opsigelse
12.1 Nærværende abonnement er bindende for såvel abonnenten som for DK Tracking for en periode af 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse og kan derefter opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.
12.2 Indløber der ikke en skriftlig opsigelse til DK Tracking, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år yderligere - og så fremdeles.

13.0 Misligholdelse
13:1 Erlægges betalingen ikke rettidigt i overensstemmelse med pkt. 7 og heller ikke senest 8 dage efter at DK Tracking har givet skriftligt påkrav herom, er DK Tracking berettiget til på trods af punkt 12.1 straks
- at hæve kontrakten
- at afbryde signalforbindelsen til trackingenheden
- at kræve de forfaldne ubetalte ydelser samt rykkergebyr, renter og evt. advokatsalær betalt.
- at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 12.
- at kræve erstatning for sit tab som følge af misligholdelsen.
13.2 Som misligholdelse vil også gælde bevisligt fejlagtige oplysninger samt fejlagtig anvendelse af systemet, der kan skade andre brugere.

14.0 Mundtlige aftaler
14.1 Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.

15.0 Fortrydelsesret
15.1 Efter kapitel 3 i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 med senere ændringer, har en ikke erhvervsdrivende abonnent fortrydelsesret.
15.2 Fortrydelsesfristen er en uge. Fristen regnes fra den dag, hvor aftalen underskrives eller bestillingen afgives. Hvis bestilling f.eks. afgives mandag d. 1., er fristen til mandag d. 8. Hvis fristen udløber en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5 juni, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.
15.3 Ved ønske om fortrydelse af aftalen, skal DK Tracking underrettes inden fortrydelsesfristens udløb. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at bevet afsendes inden fristens udløb. Som sikring af bevis for at købet er fortrudt rettidigt anbefaler vi, at brevet sendes anbefalet og at postkvitteringen gemmes.

GSM abonnement
Generelle betingelser
Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på alle aftaler om kundens benyttelse af teleudbyderens netværk, indgået mellem på den ene side kunden og på den anden side teleudbyderen.

Kunden er underlagt de af teleudbyderens til enhver tid fastsatte abonnementsvilkår for teleudbyderens tjenester samt almindelige forretningsbetingelser.

DK Tracking forbeholder sig retten til på enhver tid at vælge teleudbyder.

Abonnementets omfang
Teleudbyderens abonnementer omfatter tilslutning til det offentlige GSM mobiltelefonnet med adgang til grundlæggende GSM tjenester og dertil hørende serviceydelser indenfor det nationale dækningsområde.

SIM-kortet
I forbindelse med oprettelse af abonnement udleveres et personligt SIM-kort. Dette er monteret i trackingenheden. Kortet må kun anvendes i sporingsenheder udleveret eller solgt af DK Tracking. Hvis kortet beskadiges, skal DK Tracking straks underrettes.DK Tracking vil efter anmodning fremsende nyt SIM-kort mod betaling af et mindre gebyr. DK Tracking skal efter anmodning have fremsendt det beskadigede kort. Hvis kortet bortkommer under vejs underrettes DK Tracking straks. SIM-kortet er teleudbyderens ejendom. Kortet skal destrueres af kunden straks efter at teleudbydeen har fremsat krav herom samt ved abonnements ophør. Kunden hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af kortet indtil dette er destrueret.

Dækningsområde
I henhold til krav i offentligt udstedt GSM tilladelse opfylder teleoperatøren til stadighed som minimum følgende krav til dækningen:
Teleudbyderen dækker 95% af det geografiske område målt på hele landet og 98% af befolkningen. Teleudbyderen garanterer ikke for dækning på specifikke steder eller enkeltadresser, idet radiosignalets styrke afhænger af landskabets (topografiske) aktuelle beskaffenhed.

Afvisning og udfald
Teleoperatørens mobiltelefonnet er underlagt visse af Tilsynsmyndighedens fastsatte grænser for afvisning og udfald. Afvisning for opkald i en travl time for opkaldsforsøg overstiger ikke 5%.

Tekniske ændringer og forstyrrelser m.m.
Teleudbyderen forbeholder sig ret til at indføre sådanne ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af teleudbyderens mobiltelefonnet. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at nettet falder ud. Teleudbyderen og DK Tracking er uden ansvar for tab, ulemper eller skade som følge af forbrydelse eller forstyrrelser på telefonforbindelse med GSM-tjeneste.

Fejl på tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af nettet, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter forbunder hermed er teleudbyderen og DK Tracking uvedkommende.

Brug af SIM-kortet i udlandet
I takt med oprettelse af de nødvendige aftaler herom med udenlandske mobiloperatører giver teleudbyderens abonnement mulighed for brug af GSM i udlandet (international roaming). Anvendelse af SIM-kortet i udlandet er underlagt teleudbyderens til enhver tid gældende prisliste for international roaming samt den pågældende udenlandske mobiltelefonoperatørs vilkår i øvrigt. Gældende prisliste kan rekvireres. Kundens forbrug af kortet i udlandet afregnes med teleudbyderen på baggrund af opgørelser over kundens forbrug modtaget fra de udenlandske operatører. Teleudbyderen og DK Tracking påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester m.v. i udenlandske mobiltelefonnet. Endvidere påtager teleoperatøren og DK Tracking sig intet ansvar for udenlandske udbyderes brug af abonnenternes data.

Betalingsforhold
Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af kortet, med de begrænsninger der følger i lov om betalingskort. Ved oprettelse af abonnementet betales oprettelsesafgift til teleudbyderen. Herudover betales abonnementsafgift, som opkræves månedsvis eller kvartalsvis i forhold til normale betalingsbetingelser angivet på fakturaen. Deres faktura på forbruget vil blive udstedt af DK Tracking. I den periode abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Brug af teleoperatørens tjenester takseres til den på brugstidspunktet gældende takst. Hvis det er nødvendigt at udstede rykkerskrivelser for betalingen af fakturaen til kunden, har DK Tracking ret til at beregne et rykkergebyr samt renter i den manglende betalingsperiode. Det påhviler endvidere kunden at betale inkassoomkostninger, hvis sådanne måtte opstå.

Betaling af fakturaen
Det beløb som kunden skal betale til DK Tracking, fremgår af fakturaen. Fakturaen er forfalden til betaling efter nærmere påtegnelse på fakturaen. Fakturaen skal betales i DKK til det pengeinstitut, der anvises på fakturaen. Betalingen anses som foretaget, når beløbet er til rådighed på DK Tracking's konto i pengeinstitut. Hvis kunden vil gøre gældende, at der er fejl på fakturaen, skal dette angives senest 3 dage efter at fakturaen er modtaget. Sker dette ikke, taber kunden sin ret til at lave indsigelser mod fakturabeløbet.

Opsigelse
Nærværende abonnement er bindende for såvel abonnenten som DK Tracking for en periode af 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse og kan derefter opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til abonnementsperiodens udløb.

Indløber der ikke skriftlig opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år yderligere og så fremdeles.

Særlige forhold
Teleoperatøren forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er påkrævet af hensyn til GSM mobiltelefonnettets trafik, drift og tekniske forhold.

Sporing

Sporing

DK Tracking sporer genstande der er blevet stjålet - det kan være kostbar kunst, biler, både, maskiner, mennesker m.m.

Læs mere...
Kørebog

Kørebog

Slip for de besværlige kørselsregnskaber, der tager så lang tid at lave.... Her sker det automatisk og er godkendt af SKAT...

Læs mere...
Flådestyring

Flådestyring

Med vort flådestyringsprogram er det let at følge og styre sine biler online...

Læs mere...